Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

Vážení klienti,

tímto Vám oznamujeme, že od 15. 1. 2024 zahajujeme ve spolupráci s DELTA investiční společnost a. s. úpis investičních akcií fondu APF GROUP CR SICAV a.s. Bližší informace k fondu naleznete na této stránce.

Finanční prostředky budou sloužit k investicím založeným na financování zemědělských podnikatelů, k majetkovým účastem na zemědělských podnikatelích a k nákupu zemědělských pozemků v rámci České republiky. Strategie nákupu zemědělských pozemků do vlastnictví fondu bude totožná se strategií nákupu do majetku společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o., přičemž se budou vzájemně podporovat.

Společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. bude nadále pro klienty poskytovat realitní služby, reálné investice formou přímého vlastnictví zemědělských pozemků (klientská portfolia) a zajištěné participace na nákupu zemědělských pozemků.

Pro větší transparentnost uvádíme příklady investic skupiny APF GROUP v sektoru zemědělství, které budou realizovány fondem a u kterých již byl zahájen proces realizace.

1) Snížení úvěrového zadlužení zemědělské společnosti prostřednictvím přímého odkupu zemědělských pozemků, které jsou předmětem zástavního práva ve prospěch financující banky. Nakoupené pozemky jsou následně propachtovány zpět zemědělské společnosti s dlouhodobou výpovědní lhůtou (např. 10 let). Zemědělská společnost nadále hospodaří na předmětných pozemcích a platí dohodnuté pachtovné. Výnos fondu v tomto případě je generován na základě příjmu z pachtovného a pravidelného ročního přecenění tržní hodnoty nakoupených zemědělských pozemků. V rámci rozšíření spolupráce se zemědělskou společností je uvažováno o poskytnutí dlouhodobého financování podnikatelské činnosti. V tomto případě dojde k rozšíření výnosu fondu o přijaté úroky z poskytnutého financování.

2) Kapitálový vstup do fungující zemědělské společnosti a poskytnutí financování její podnikatelské činnosti (investice, provoz). Výnosem fondu jsou v tomto případě podíl na zisku zemědělské společnosti a úrokové výnosy z poskytnutého financování.

3) Založení zemědělské společnosti (nebo kapitálový vstup) s pachtýřem hospodařícím na zemědělských pozemcích ve vlastnictví fondu. Fond získává obchodní podíl, propachtovává zemědělské pozemky ve vlastnictví fondu a poskytuje financování zemědělské společnosti. V tomto případě jsou výnosy fondu  podíl na zisku zemědělské společnosti, výnosy z pachtovného, úrokové výnosy a pravidelné přecenění tržní hodnoty zemědělských pozemků ve vlastnictví fondu.

O konkrétních realizovaných obchodních případech Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.