Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

Rádi bychom Vás tímto informovali o parametrech zakládaného fondu kvalifikovaných investorů (FKI).

1) Název společnosti: APF GROUP SICAV CR a.s.

2) Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 9 a § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tedy je investičním fondem s právní osobností, jejímž jediným členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond (dále též jen „obhospodařovatel“ nebo „jediný člen představenstva“). Jediný člen představenstva je rovněž oprávněn vykonávat administraci investičního fondu.

3) Předmětem podnikání společnosti je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.

4) Zakladatel – APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., IČO: 09024724 se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.

5) Zakladatelé určují prvního člena představenstva:

• obchodní společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

6) Společnost jako taková může vydávat následující druhy investičních akcií:

a) investiční akcie označovaná jako „Výkonnostní investiční akcie VIA“, s níž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Výkonnostní investiční akcie VIA, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Výkonnostní investiční akcie VIA. Hlasovací právo je s touto Výkonnostní investiční akcie VIA spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají;

b) investiční akcie označovaná jako „Prioritní investiční akcie PIA“, s níž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Prioritní investiční akcii PIA, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Prioritní investiční akcie PIA. Hlasovací právo je s touto Prioritní investiční akcií PIA spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají.

7) Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

8) Výnosový mechanismus: garantovaně 6 % p.a., poté 80 % výkonnostní poplatek z výnosu nad 6 %

Při zahájení činnosti FKI bude klientům skupiny APF GROUP nabídnuta možnost přechodu pod regulovaný investiční fond. O podmínkách Vás budeme informovat.

Děkujeme za Vaši dosavadní důvěru a spolupráci.

Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)