Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

jak jsme Vás již informovali, skupina APF GROUP zahájila proces založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je registrován v seznamu vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). FKI je investičním nástrojem určeným pro kvalifikované investory (od 1 mil. Kč).

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Předpokládaný termín zahájení činnosti FKI je stanoven na 1. 1. 2024.

Do konce tohoto roku Vás budeme informovat o dalších skutečnostech souvisejících se zahájením činnosti FKI.

Založení FKI je v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP, jejíž cílem je podpora zemědělských podnikatelů a zajištění vlastnictví zemědělské půdy tuzemským vlastníkem.

Děkujeme za Vaši podporu.

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)